Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LÝ SINH HOC - LỚP TC SINHK21 CĐSP BINH ĐỊNH


CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN LÝ SINH HỌC
(LỚP TC KHÓA 21 CĐSP BÌNH ĐỊNH 3-5/8/2012)

Chương 1: Nhiệt động học của hệ thống sống
1/ Nguồn gốc và dòng chảy năng lượng trong hệ thống sống
2/ Nội dung và ứng dụng Định luật 1 đối với hệ thống sống
3/ Phân biệt năng lượng liên kết và liên kết giàu năng lượng. Cho ví dụ minh họa

Chương 3: Tính thấm của tế bào và mô  
4/ Tại sao tế bào thường có kích thước nhỏ?
5/ Sự vận chuyển tích cực các ion dương
6/ Khái niệm về sự thẩm thấu và áp suất thẩm thấu. Nêu một số ứng dụng

Chương 4: Các hiện tượng điện động học   
1/ Phân biệt các hiện tượng điện động học ?
2/ Cơ sở của hiện tượng điện di
3/ Trình bày phương pháp điện di trên chất giá. Ứng dụng trong nghiên cứu sinh học

Chương 6:  Điện sinh học   
1/ Điện thế màng và cân bằng Donan  
2/ Các dạng điện thế sinh học
3/ L‎ý thuyết ion màng giải thích sự hình thành điện thế tĩnh (nghỉ)
4/ L‎ý thuyết ion màng giải thích sự hình thành điện thế hoạt động
5/ Những hạn chế của thuyết ion màng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét